Kumpulan Nama Kitab Kuning

TENTANG FIQIH 

 • Matan Safinatun Naja Karangan Karangan al-Fadhil Salim bin Samir al-Hadromi 
 • Kasyifatu al-Saja / Syarah Safinah Karangan Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantani 
 • Sullam al-Taufiq Karangan Abdullah bin Husein Bin Thohir Ba’alawi al-Hadromi
 • Miqatu Shu’ud al-Tashdiq / Syarah Sullam Karangan Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantani.
 • Fathul Qarib al-Mujib Karangan Muhammad bin Qasim al-Ghazzi.
 • Hasyiyah Tausyih Karangan  Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantani.
 • Hasyiyah Al-Bajuri Karangan Syaikh Ibrahim al-Bajuri.
 • Fathul Mu’in Karangan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari.
 • Nihayatuzzain Karangan Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantani.
 • Nadzam al-Fiyatu al-Zubad Karangan Syaikh Ahmad bin Husein / Ibnu Ruslan.
 • Ghayatul Bayan Syarah Nadzam Zubad Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Romli.
 • Tuhfatu al-Tullab Karangan Syaikh Zakaria al-Anshari.
 • Hasyiyah al-Syarqawi Abdullah bin Hijaz al-Syarqowi.
 • Fathul Wahhab Karangan Abu Zakariya Yahya Muhyiddin al-Nawawi.
 • al-Muhadzab Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazi.
 • Bughyatul Mustarsyidin, karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur
 • Hasyiyah al-Jamal karangan Syaikh Zakaria al-Anshari
 • Al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah / Fikih Empat Madzhab, Karya Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri 
 • I’anah Thalibin, Syarah Fathul Mu’in, Karangan Syaiekh Zainuddin al-Malibari 
 • Manhajut Thullab Karya Syaikh Zakaria al-Anshari
 • Asnal Matholib, Karangan Syaikh Zakaria al-Anshari 
 • Raudhatutthalibin [lengkap], karangan Imam Nawawi 
 • Minhajuttholibin [lengkap], karya Imam Nawawi
 • al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Karya Dr. Wahbah al-Zuhaili

TENTANG GRAMATIKA

 • Matan Jurumiyyah, Karangan Muhammad bin Muhammad al-Shonhaji
 • Nadzam Imrithi : Karangan Syaikh Syarafuddin al-‘Imrithi
 • Mutammimmah / Kawakib Karangan Syaikh Muhammad bin Ahmad al-Ahdal
 • Al-Fiyah Ibnu Malik Karangan Muhammad ibn Abdillah ibn Malik al-Thai, al-Andalusi
 • Ibnu Aqil Syarah Ibnu Malik Karangan Bahauddin Abdullah bin ‘Aqil al-‘Aqli

TENTANG HADITS

 • Hadith Arba’in Nawawi, mungkin salah satu kitab hadith yang hampir semua pesantren diatas mempelajarinya.
 • Riyadhu al-Shalihin, karya Imam Nawawi selanjuntnya termasuk yang banyak dipelajari pula
 • Bulughul Maram, Karya Ibnu Hajar al-‘Asqanali, juga sering dipelajari di pesantren-pesantren.
 • al-Taqrib wa al-Taisir , Karya Imam Nawawi

TENTANG TASHAWWUF & AKHLAK 

 • Bidayatul Hidayah
 • Ihya’ Ulumiddin, Karya Imam al-Ghazali, kitab ini disyarah oleh al-Imam al-Zabidi dengan nama Itihafu al-Sadah

TENTANG AL-QUR’AN & TAFSIR

 • Tafsir Jalalain, Karya Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi
 • Tafsir al-Munir Karya Dr. Wahbah al-Zuhaili
 • Tafsir Ibnu Katsir Karya Abi al-Fida’ Ismail bin Umar Ibn Katsir
 • Tafsir Murahu al-Labid Karya Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Jawi/ Syaikh Nawawi Banten
 • Tafsir al-Qurthubi Karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi
 • Tafsir al-Thabari Karya al-Imam Muhammad bin Jarir al-Thabari
 • Tafsir al-Khazin Karya ‘Ala’u al-Din Ali bin Muhammad bin Ibrahmi al-Baghdadi
 • Tafsir Baidhowi Karya Nashiruddin Abi al-Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad al-Syirazi al-Syafi’i al-Baidhowi
 • Tafsir al-Baghawi Lengkap Karya Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud al-Baghawi
 • Tafsir al-Kasyaf Karya Zamakhsyari Penulis, Mahmud Bin Umar al-Zamakhsyari al-Khawarazmi
 • Tafsir Fathul Qadir  Karya Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani
 • Tafsir Ruh al-Ma’ani / al-Alusi Lengkap Karangan Syihabuddin Sayyid Mahmud al-Alusi al-Baghdadi
 • Tafsir al-Razi Lengkap [Karangan Muhammad Fakhruddin al-Razi]
 • al-Durru al-Mantsur Karya Imam Suyuthi [Karya al-Imam Jalaluddin al-Suyuthi]
 • Tafsir Yasin / Tafsir Hamami Karya Syaikh Hamami Zadah
 • Kitab Tafsir Ibnu Abbas Karya Abdullah bin Abbas ra
 • Tafsir Mulla Sadra[Karya Shadruddin al-Syirazi /Mulla Sadra
 • Tafsir al-Wasith Karya Dr. Wahbah al-Zuhaili
 • Tafsir Binti Syathi’ Karangan DRA. ‘Aisyah Abdurrahman Binti Syathi’
 • Tafsir Rawai’ul Bayan [Karya Syaikh Muhammad Ali Asshobuni]
 • Nailul Maram Min Tafsir Ayat al-Ahkam [Karya Shadiq bin Hasan bin Ali al-Qanuji al-Bukhari] 

TENTANG TAUHID

 • Dasuqi ‘Ala Ummil Barahin
5 1 vote
Article Rating

Tinggalkan Pesan

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous
Anonymous
11 Juni 2020 10:31 pm

Ok

imamrestu.com

 Loading . . .